140 490 als Tfzf 68267 bei km 16,8 (Mai 2008)
140 490 als Tfzf 68267 bei km 16,8 (Mai 2008)