V170 1138 (ex-DSB My 1138) mit DPE 92050 bei km 18,2 (Dezember 2009)
V170 1138 (ex-DSB My 1138) mit DPE 92050 bei km 18,2 (Dezember 2009)