213 335 als Tfzf 94787 bei km 16,8 (Mai 2020)
213 335 als Tfzf 94787 bei km 16,8 (Mai 2020)