EBW Cargo V270.07 (ex-DB 221 134) bei km 16,8 (September 2009)
EBW Cargo V270.07 (ex-DB 221 134) bei km 16,8 (September 2009)